ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на уебсайта

www.multiprint.bg
 1. Приложимост 
 2. Настоящите ОУ (ОУ) се прилагат по отношение на сделки на „Мултипринт“ ООД („Мултипринт“)  с негови клиенти – търговци и юридически лица с нестопанска цел, държавни и общински органи и организации („Клиент“).  
 3. За всяка поръчка се сключва отделен индивидуален договор („ИД“), неразделна част от който са тези ОУ. 3. Отклонение от настоящите ОУ е действително, само ако е направено изрично и в писмена форма. 4. ОУ се прилагат по отношение на всички договори, сключени след обявяването на ОУ на интернет страницата на Мултипринт – www.multiprint.bg. Всяка промяна на ОУ се обявява на интернет страницата на Мултипринт. Спрямо вече сключени договори са валидни ОУ в актуалната им редакция към момента на сключването. 5. Търговските условия на Клиента не са приложими и обвързващи за Мултипринт, като не е необходимо последното изрично да е изразило несъгласието си с тях. 
 4. Сключване на договор. Цени. 1. Въз основа на запитване от Клиента, Мултипринт може да предостави информация за предоставяните от него услуги и цени, която не представлява обвързваща оферта. 2. Разменена кореспонденция между страните не е обвързваща за Мултипринт. Последният е обвързан само и единствено от съдържанието на ИД, изготвен по утвърден образец на Мултипринт, неразделна част от който са тези ОУ.  
 5. Ако в ИД не е посочен срок за приемането му и подписването му от Клиента, същият е обвързващ за Мултипринт за срок от 2 /два/ работни дни, считано от датата на изпращането му от Мултипринт.  
 6. Приемането на условията по ИД от Клиента се прави чрез подписване на ИД. Формата се счита спазена и когато подписаният ИД е изпратен по електронна поща или факс. 5. Ако при приемането са поставени допълнителни условия от Клиента, ИД се счита за несключен, като Мултипринт може да изпрати нов ИД по реда на Раздел II, т. 2-4 по-горе.  6. Всякакви промени по вече сключен ИД се правят чрез сключването на нов ИД по реда на Раздел II, т. 2-4 по-горе, който отменя предходния ИД. 
 7. Посочените от Мултипринт цени са без включен ДДС. ДДС се заплаща от Клиента според законите на Р. България и приложимото законодателство на ЕС. Освен ако в ИД не е посочено друго, цените на Мултипринт важат за доставка “Ex Works” по Incoterms 2010. Те не включват особени опаковки, натоварване, транспортни разходи, застраховка и други разходи по изпращане.  8. В цената е включена обичайната опаковка според вида на печатните произведения. Ако Клиентът изиска специална опаковка (мукава, картон, кутия и др.), същата се заплаща допълнително от него.  
 8. Скици, проекти, пробни материали, пробни отпечатвания, корекции, промени на предоставени/предадени данни и други подобни подготвителни работи, изготвени по искане на Клиента, се заплащат допълнително. Същите се заплащат и в случаите, в които не се стига до подписване на ИД. До пълното им заплащане подготвителните материалите остават собственост на Мултипринт и същото има правата по Раздел V.4? 

III. Плащане. Забрана за прихващане. 

 1. Начинът и сроковете на плащане на цената се уговарят между страните в ИД.  2. Крайната цена на поръчката може да се различава от първоначалната цена, предвидена в ИД,  ако Клиентът е поискал изменения в поръчката и/или са налице хипотезите по Раздел II, т.7-10  (6-9?) по-горе.  
 2. Плащанията от Клиента се извършат съгласно предвиденото в ИД и при условията на настоящите ОУ. Мултипринт издава данъчна фактура за дължимата от Клиента сума съгласно българското законодателство. По преценка на Мултипринт данъчна фактура може да бъде издадена и в по-ранен момент. В случай на договорено авансово плащане, Мултипринт издава данъчна фактура за авансово платените суми след получаването им.  
 3. При неизвършване на авансово плащане от страна на Клиента, ако такова е уговорено в ИД,  за Мултипринт не възниква задължение за изпълнение на поръчката и същото не се счита в забава.  5. Ако след сключване на ИД се установи, че има опасност от неизвършване на плащане поради влошаване на имущественото състояние на Клиента или по други причини, Мултипринт може по свой избор да: (i) иска предсрочно изпълнение на всички негови парични задължения, (ii) да задържи все още недоставени Продукти, както и (iii) да преустанови по-нататъшната работа до изпълнението на задълженията на Клиента. С тези права Мултипринт разполага и когато Клиентът се намира в забава за плащане на задължения към Мултипринт.  
 4. Доставка и транспорт. Срокове. Запазване на собствеността. Преминаване на риска. 
 5. Всякакви срокове за изпълнение на поръчката за Мултипринт започват да текат от момента, в който Клиентът предостави на Мултипринт годни материали за отпечатване на продуктите, вкл.  годен файл за предпечатна подготовка и експонация, отговарящ на изискванията на Мултипринт, посочени в http://www.multiprint.bg/bg/services/prepress.html, като годността на материалите е изрично писмено одобрена и потвърдена от Мултипринт и/или Клиентът изрично е одобрил 

мострата за печат и писмено е уведомил Мултипринт. Всяка промяна по поръчката, направена от Клиента след приемането й, води до промяна в срока за изпълнение и доставка, като новият срок за се договаря между страните. Всяка забава на Клиента в предоставянето на тези материали и/или забава в заплащането на авансовото плащане по цената води до удължаване на срока за доставка. Новият срок за доставка се удължава най-малко с времето на забавата на Клиента, но зависи изцяло от графика и натовареността на Мултипринт, както и от други обстоятелства, свързани с производствения процес и транспорта. Това важи и в случаите, когато в ИД е посочена конкретна дата за доставка.  

 1. Срокът за доставка, посочен в ИД, е инструктивен, а не задължителен за Мултипринт. Същият се счита спазен, ако Продуктите напуснат мястото на експедицията в такова време, каквото при отчитане на конкретните условия (вид транспорт, маршрути, почивни дни и др.) е стандартно необходимо за пристигането им до местоназначението. 
 2. Мултипринт не отговаря ако доставката не е осъществена в срока, посочен в ИД, ако това се дължи на обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение на Мултипринт. Същото не носи отговорност и ако доставката не е осъществена поради форсмажорни обстоятелства, в т.ч.,  но не изчерпателно непреодолима сила, случайно събитие или други обстоятелства извън контрaола на Мултипринт като напр. невъзможност за снабдяване с материали, производствени прекъсвания, дефекти в транспортни средства, затруднения поради липса на енергоснабдяване,  

които осуетяват срочното изпълнение на задълженията. 4. Ако по вина на Клиента или по изрично негово желание получаването на стоката бъде отложено или ако Клиентът изпадне в забава за получаване, рискът от погиване на стоката преминава към Клиента, като последният се задължава да обезщети Мултипринт за всички допълнителни разходи и вреди, които същото е претърпяло във връзка със забавеното получаване на стоката. 

 1. При доставка на трето лице, за Клиент се счита лицето, сключило ИД, доколкото липсва друга уговорка в ИД.  
 2. Доставените стоки остават собственост на Мултипринт до цялостното плащане от Клиента на всички съществуващи вземания /цена за изработка на Продуктите, за доставката им и др./. Това важи и в случаите, в които поръчката се изпълнява с материали и суровини на Клиента. 7. Клиентът е длъжен да приеме надлежно изпратени или готови за получаване Продукти. Ако Клиентът не спази това свое задължение, доставката се счита за успешно извършена на деня, в който приемането е следвало да бъде извършено и Клиентът и зпада в забава.  
 3. Качество 
 4. Качеството на печата се определя съобразно утвърдените стандарти: ISO 12647. 2. Количествени отклонения до 10% -при тиражи над 10 000 бр. и 5% -при книги от поръчаното не представляват недостатък. При единични поръчки с тегло под 1 000 кг. процентът на допустимо отклонение е до 20 %, а под 2 000 кг. процентът на допустимо отклонение е 8 %.  Заплаща се реално доставеното количество.  
 5. При цветен печат незначителни отклонения в цвета от мострата или посочения референтен цвят по каталог не представляват недостатък.  
 6. Не представляват недостатък количествени или качествени отклонения от уговореното, които не влияят или влияят незначително върху годността за употреба на Продуктите. 
 7. Рекламации 
 8. При приемане на Продуктите Клиентът трябва да ги прегледа чрез квалифицирани служители и незабавно да уведоми Мултипринт за липси, явни недостатъци или повреда на опаковката..  В противен случай Продуктите се считат за приети без забележки.  
 9. Възражения за недостатъци, които по естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед от квалифицирани служители, могат да бъдат предявени писмено веднага след откриването им, но не по-късно от 7 (седем) дни от приемането на Продуктите. Уведомлението следва да бъде придружено със съответните доказателства и друга релевантна документация.  
 10. Недостатъци на част от доставените Продукти не дава основание за рекламация на цялата доставка, освен в случай, че Клиентът е указал предварително, че няма интерес от частична доставка. 4. Констатирани недостатъци на определена доставка на Продукти/услуги не дава право на Клиента да отказва други доставки на Продукти/ услуги по същото или друго правоотношение.  5. Мултипринт не отговаря за дребни недостатъци, които могат да бъдат отстранени от Клиента без значителни усилия и/или разходи. Мултипринт не носи отговорност за недостатъци, които са причинени от грешни указания или изходни данни на Клиента. 6. Констатирани недостатъци на продукти следва да бъдат отстранени от Мултипринт в разумен срок чрез доставка на нови или поправка (ако това е възможно). Ако това не е възможно,  Мултипринт дължи пълно или частично връщане на получената цена, в зависимост от това дали недостатъците се отнасят за цялата или само за част от поръчката.  

VII. Отговорност. Обезщетения. 

 1. Отговорността на Мултипринт е ограничена до стойността на поръчката. Мултипринт не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, освен в случай на умисъл или груба небрежност. Горното не засяга правото на Клиента в случай на констатирани недостатъци да получи заместващи продукти, поправка или да му бъде върнато заплатената цена съгласно Раздел VI, т.7. II, 7? 
 2. Мултипринт не носи отговорност за неизпълнението на куриер, превозвач или спедитор или техните подизпълнители, независимо дали същите са ангажирани от него и дали превозът e  включен в цената. Отговорността на Мултипринт се ограничава до внимателния избор на последните. 3. При забава за изпълнението на поръчката Мултипринт дължи обезщетение в размер на 0,05  % от стойността на поръчката на ден, но не повече от 20 % от стойността й. 
 3. При забава за плащане Клиентът дължат дължи обезщетение в размер на 0,05 % за всеки ден забава от размера на дължимото плащане, но не повече от 20 % от стойността му. 5. При забава за приемане или необоснован отказ за приемане на Продукти Клиентът дължи обезщетение в размер на 0,5 % от стойността на поръчката за всеки ден забава за период от 30  дни. След изтичане на 30 дни Мултипринт има право по своя преценка да задържи или да унищожи Продуктите. Горното не освобождава Клиента от задължението да заплати договорената цена.  
 4. При подписан ИД и отказ от направена поръчка, Клиентът дължи заплащане на пълната цена,  ако е започнала изработката на Продуктите или са закупени материалите, необходими за тяхната изработка. В противен случай Клиентът дължи обезщетение в размер на 20% от стойността на поръчката в срок до 7 /седем/ дни от отказа, без да е нужна покана. Закупуването на материалите и започването на изпълнението се установя от счетоводната система на Мултипринт.  
 5. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на Мултипринт, освен ако същите не са съдебно потвърдени или изрично признати от Мултипринт. 
 6. Клиентът е длъжен да уведоми Мултипринт в случай че последният е извършил каквато и да е промяна в адреса си на управление и/или кореспонденция и/или в регистрацията си по ДДС и/или други данъчни закони, както и в случаите на каквато и да е промяна в лицата, които имат право да го представляват и управляват, в правната си форма и др.под., включително и в случаи, когато е започнала процедура по ликвидация, открито е производство по несъстоятелност или Клиентът е в процедура по заличаване. Уведомлението следва да се извърши в срок от 2 (два)  работни дни от възникване на съответното обстоятелство. Клиентът следва да обезщети Мултипринт за всички претърпени от последното вреди в случай на неизпълнение на това си задължение (в т.ч. и ДДС, което Мултипринт не е могло да възстанови поради неизпълнението на Клиента на задълженията му в тази точка). 

VIII. Архивиране.  

 1. Данни, носители на данни, продукти и материали се архивират и съхраняват от Мултипринт след предаването на крайния продукт на Клиента само след изрична договорка. В противен случай Мултипринт няма задължение да ги пази и може да ги унищожи, без да е необходимо да уведомява Клиента.  
 2. Периодични работи. 

1.Тези ОУ се прилагат и за договори за редовно повтарящи се работи или рамкови договори,  освен ако в тях не е предвидено друго.  

 1. Авторско право и сродни права 
 2. С подписването на ИД и приемането на тези ОУ Клиентът декларира, че изпълнението на поръчката от Мултипринт няма да доведе до засягане на авторските права или сродни права на интелектуална собственост на трети лица. Клиентът носи пълна отговорност, ако чрез изпълнението на неговата поръчка се засегнат правата на трети лица. Клиентът следва да положи всички необходими усилия за да освободи Мултипринт от отговорност, вкл. всякакви искове и претенции на трети лица, породени от нарушения на техните авторски или сродни права.  
 3. Приложимо право и търговски обичай. Арбитраж. 
 4. Приложимо право към договорните отношения между Клиента и Мултипринт е правото на Република България. 2. За неуредените въпроси се прилагат търговските обичаи на печатната индустрия в Република България.  
 5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата – София,  България при прилагане на неговия правилник. Място на арбитража е гр. София, България. Език на производството – български език.  

XII. Други. 

 1. Език за кореспонденция между страните е български, когато седалищата им се намират в Република България и английски когато седалището на една от страните е в друга държава.  Страните изрично могат да договорят и друг език за кореспонденция. 2. Недействителността на една или повече договорни клаузи на ИД и/или ОУ не засягат действителността на останалите разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 3. При тълкуване на ИД и на тези ОУ има предимство версията на български език.  

Настоящите ОУ влизат в сила от 2021 г., като Мултипринт си запазва правото да ги променя без предизвестие, като ги обявява на страницата си.