18
ОКТ

През 2016 година „Мултипринт“ адаптира системата си за управление на качеството към най-новата версия на стандарта ISO 9001:2015, публикувана през септември 2015. Освен структурните промени, основните новости са подход, основан на риска, както и лидерството. Новата система ще помогне на печатницата да управлява процесите си по-ефективно, да намали рисковете, като вземе конкретни мерки, и да повиши удовлетвореността на клиентите си.