През септември 2010 г.  „Мултипринт” ООД успешно приключи проекта си по ОП 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2010

През септември 2010 г.  „Мултипринт” ООД успешно приключи проекта си по ОП

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Операция BG161PO003-2.1.04
Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, „Повишаване конкурентоспособността на „Мултипринт” ООД”, номер на договора за безвъзмездна финансова помощ ТММ-02-37/17.07.2009 г.

В рамките на проекта бяха реализирани 2 (два) договора с подизпълнители, както следва:

  1. Договор № BG161PO003-2.1.04/TMM-02-37/Su-01 с „МИСТО 90” ООД за доставка на 2 (два) бр. машини – „Машина за автоматично пробиване и перфориране” и „Машина за подвързване със спирала”;
  2. Договор № BG161PO003-2.1.04/TMM-02-37/Sе-01 с „Евро Бизнес” ООД за внедряване на „Система за бизнес развитие”.

Постигнати са основните цели – повишаване конкурентоспособността на „Мултипринт” ООД при производството на изделия със спирала и се подобри организациятана управление и работа в дружеството.